új év határán hadd vessünk számot önmagunkkal, hadd pillantsunk vissza
a megtett útra, nem mint a vándor, mint a harcosok inkább, akik bérces
hegyet ostromolnak meg hatalmak és erők ellen küzdve.

Rívalgó lárma, cívódás és aranyborjú-tánc zenebonája töltötte meg a
völgyet, amikor kis csapattal útnak indultunk a távoli tűzhányó hajnal-

pirja felé, amikor odaszóltunk testvéreinkhez: „Testvéreink, hagyjátok a rút civódást,
jertek, zarándokoljunk a szépségek hegye felé". És a kis csapat nőttön nőtt, miglen
megtelt velük az ország ... És most, hogy itt az indulás évfordulója, meghatottan
tekintünk szét: Az Úr áldása volt velünk, az Úr áldása kisért útunkon.

MÚLT ÉS JÖVŐ. Ezt a jelszót tüztük zászlónkra. Túl a jelen hétköznapi zsivaján,
túl a pártoskodások törpe versengésén, minden múló politikai zajongáson túl: felépíteni
az aranyhidat, mely a zsidó múltat összeköti a zsidó jövővel, — ez volt lelkünk álma és
vágyódása. És a vágy valóra vált és az álom teljesedésbe ment. Ez a mi ünnepi örömünk.

A művészet glóriájában mutatni a zsidó múltat, a művészet szárnyain repülve meg-
álmodni a zsidó jövőt, — merész ábrándnak mondották a kíshítüek, de a merész ábránd
gyönyörű valóság lett és a kíshitüek látták, mik vagyunk, mi a mienk, mire kell vár-
nunk és merre kell haladnunk. Színek, hangok és vonalak melódiájával, ecset, véső
és toll ritmusainak harmóniájával telt meg a levegő és akik remélni sem mertek, meg-
teltek reménnyel és akik bízni nem tudtak, megteltek bizodalommal.

Múlt és jövő. Ez fűzi össze Izraelt a világ minden széléről. Ennek akartunk oltárt
emelni. És akiket világos útunk megvilágított, eljöttek hozzánk, hogy gyarapítsák erőin-
ket, hogy együtt daloljanak velünk zsidó dalt a múltról és a jövőről.

Újak és régiek jöttek. Az újak új zsoltárokat, új melódiákat hoztak és a régiek
mikor hozzánk jöttek, elhozták termésük javát, lelkűk legzengöbb énekét.

És új dalokat, új színeket kapott a magyar Izrael.

Künn a végtelen erdőben mély gyökereket eresztett Juda törzse, lombos ágain ezer
virág illatozott, új életről, újjászületésről daloltak az éneklő madarak — és a magyar
Izrael elszakadt ág volt, amelyről szomorún hulltak, hulltak az aszott levelek.

De megzendült az új tavaszi szimfónia és itt is új élet fakadt, az elszakadt ág
összeforrott a régi törzzsel, nedvet szívott az ősi talajból és lombosodni kezdett és virág-
zásba szökkent. És testvéri üdvözlő énekek szállnak felénk a távolból és az új élet új
dalaival köszönünk a messzeségbe.                                                         PATAI JÓZSEF.

 

ZSIDÓ IRODALMI, MŰVÉSZETI, • TÁR-
SADALMI • ÉS • KRITIKAI • FOLYÓIRAT-

Az O. M. I. K. E. kulturbizottsá-
gának közreműködésévé! szerkeszti

DR. PATAI JÓZSEF

 

ÉVFORDULÓ.

 

III. ÉVFOLYAM
1913. JANUÁR

 

3

 

Múlt és Jövő

Az OR-ZSE digitalizálási projektjéhez.

A Múlt és Jövő folyóirat, amely 1911-1944 között jelent meg, digitalizálását 2019-ben kezdtük meg. Internetes megjelenítéséhez a következő megoldást alkalmazzuk, kisérleti jelleggel.

A digitalizált anyag, OCR karakterfelismeréssel elkészített, szöveges dokumentumát, mentjük az SQL adatbázisunkban. Ezzel lehetővé válik a keresési modulok használata. A dokumentumok kezdőoldalán elhelyezzük a PDF formátumban rögzített szkennelt anyag hivatkozási címét így lehetővé válik az eredeti anyag megtekintése is.

A teszteléshez a folyóirat 1915. Januári számát használtuk. A tartalomjegyzékben közölt szerkezet szerinti tagolást végeztük el, elősegítve ezzel a tartalmi feldolgozást.

 

 

TARTALOM.

 

Patai József: Évforduló....................................................... 3

Báró Börries Münchhausen: Szemelvények a Juda című kötetből (Versek) (Patai J. fordításai) .......................................................   ............................... 4

OROSZ ZSIDÓ ELBESZÉLŐKBŐL Sálom Asch: Borech Kólák......................................................... 6

ÚJ HÉBER KÖLTŐKBŐL Simonovícs Dávid: Homályfedte vízen .                                               10

Frischman Dávid: Ismered-e az órát ?

(Juhász Mór fordításai)..........................................   10

Líeberman Manó: A zsidó jog munkástörvényei..... 11

Farkas Aladár: Nagy himnuszok ....            14

Börries Münchhausen báró: Lilién és én .                   14

Blumberger J.: Egy választási história (Napló-

töredék ......................................  .....        lé

Bokor Izsó: Zsidó népdalok. ..... 20

 

INTERVJU.

Kova Albert: Jadlowker (Intervju-féle) .                    22

Szabó Imre: Jadlowker asztalánál ...                         23

TOLLHEGYRŐL. (Secundus.)

„Felekezetiség a művészetben", És „fele- kezetiség a művészetben", És újra „felekezetiség a művészetben", És végül „mű

 

vészet a felekezetiségben"....................................... 2é

Sajtóvélemények a Múlt és Jövő Lilién -

kiállításáról ............................................................... 28

Lilien-képek magyar kézen............................................. 29

KRÓNIKA ÉS SZEMLE.

Beszámoló ...................................................................... 30

Az Omike új pártfogó tagjai, Omíke-nap,

Az Omike januári előadó-estélyének
programmja, Városról városra, stb..             .       30

 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. HIRDETÉSEK.

„REMÉNY" A MÚLT ÉS JÖVŐ IFJÚSÁGI MELLÉKLETE.

Kondor Ignác: Legendák Mózesról ...                             41

Fejes-Boldízsár Ferenc: Zsidó gyerek esti dala 42 Dr. Stíinherz Jakabné: Az első bűn ...                             43

Fleyner János: Zsoltár............................................... 44

HIRDETÉSEK.

 

Oldal

ILLUSZTRÁCIÓK.

Lilién: Bejárat a templomtérhez Jeru

 

zsálemben (Mümeíléklet)

Lilién: A bölcsőtől a sírig ......                   6

„ Jób imája .........                         7

„ Jona...................................................................... .           8

„       Jeremiás............................................ 9

„       Jób imádkozik................................ 10

„       Dániel vizíói................................... J2

„       Kút a templomtéren Jeruzsálemben               13

„       Záródísz ................................................................. (4

„       Önarckép........................................   15

Münchhausen Börries báró arcképe ...                         15

Münchhausen .Börries báró manupropriója .            16

Lilién:     A Juda kötési táblája .....             16

,,       Lembergi éj............................................ 17

„ Jesajás (A Judából) ......                    18

„ Antonía-vártér Jeruzsálemben ...                           19

 

„ Az ember olyan mint a fű (zsoltár) 20 Bokor Izsó : Szombati dal (kotta) ....       21

 

Jadlowker (arckép)............................................................. 23

Lilién:      Rachel sírja. ........             24

„       Dávid és Góliát .......               25

,,       Keleti utcarészlet...............................................   26

„       Hárfásnő ............................................................... 26

„       Pálmák ................................................................   26

„       Reggeli olvasmány ......             27

„       Tátrai paraszt ...................................................... 27

Fényképfelvételek a Múlt és Jövő Lilíen-

kiállitásából ................................................. 28, 29

Lilién: Hiúságok hiúsága (Illusztr. Kohelethez)        30

„       Ruth és Noémi.................................................... 31

*,       Lemuél király és anyja ....                 32

„       Drohobiczi vásár................................................. 32

„       Chíszkijahu király.............................................. 33

,,       Rabbi Löw sírja Prágában ...                             33

„       Jeruzsálemí koldusasszony ....       34

„       Vízilovak (Illusztráció Jóbhoz) . .                    35

Sámuel    Koméi: Horn emléktábla....              36

Sámuel Kornél (arckép).................................................... 37

Dr. Bodor Zsigmond (arckép)          .....    37

Lilién: Mózes az égő tüskebokor előtt (Re-
mény) ......................................................   41

„       Dávid-út Jeruzsálemben (Remény)                42

„       Zsoltár .................................... (Remény)            43

 

 

Zsidó Élet

A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája