Zsidó vallástani vezérfonal: II. osztály

a polgári és középiskolák számára

szöveg

Készül a 'PIH' tanterve nyomán
Részlet a bevezetésből: "Az utolsó király, Salamon, végnapjaiban őseink állami viszonyaiban úgy, mint vallásosságukban nagy hanyatlás áll be. A pompát és fényt kedvelő király kénytelen a nép adóját felemelni, mi miatt általános elégületlenség támad. Az öregedő király nem tudja már föltétien engedelmességre bírni a leigázott népeket, sikerrel lázadnak fel ellene az edomiták, valamint Rezon, Eljáda fia. A keleti királyok szokása szerint különféle nemzetektől származó nőket fogad udvarába, kik istenségeiket még tovább tisztelik itt is, elannyira, hogy végül a királyt is azok tiszteletére téritik és az erkölcsrontó pogányságnak ismét szentelt helyei támadnak Izraelben. Mikor .S a l a m o n meghal, az egész birodalmat zilált állapotban hagyja fiára: .R e h á b e á m r a."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó tanárok, iskolakönyv, tankönyv
tárgy izraelita vallástan
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tartalomjegyzék
Bevezetés
I. FEJEZET
A birodalom kettészakadása
Rehábeám
A kettészakadás következményei
Elijáhú próféta
A karmelhegyi tanuságtétel
Elijáhú a Hóreb hegyén
Nábót szőlője
II. FEJEZET
A próféták fénykora
Amósz próféta
Az igazmondó prófétában lázitót látnak
Hóseá próféta
Hóseá intő beszéde Izráel romlottságáról
Hóseá beszéde a megtérésről és bünbocsánatról
Hóseá a megtérőknek boldog jövőt hirdet
III. FEJEZET
Izrael birodalmának végnapjai : Trónvillongás
Hadjárat Júda birodalma ellen
Szalmanesszer asszír király elfoglalja Izrael birodalmát
A szamáriai gyarmatok
IV. FEJEZET
Júda ország története: Vallásos állapotok
Jezsájás próféta kora: A szír betörés
Ácház asszír szokásokat honosit meg Júdában
Erkölcsi és társadalmi viszonyok
Jezsájás szózatai: Az istentől való elpártolás büntetése
Isten igaz tisztelete
Példázat a szőlőkertről
Az igazságtalanul szerzett birtok pusztulása
A dúslakodók elszegényodnek
Az igaz megtérés útja
Chizkijáhú helyreállítja újra az istentiszteletet
Chizkijáhú elrendeli a Peszach ünnep megtartását
Szanchérib követe megadásra és a királytól való elpártolásra szólítja föl Júda népét
Jezsájás próféta Isten nevében vigasztalja az elcsüggedő királyt
Jeruzsálem szabadulása
Chizkijáhú imádsága és Isten segedelme
A babilóniai király követei
V. FEJEZET
Jeremiás próféta kora
Jósijáhú király alatt felfedezik a törvénykönyvet
Jósijáhú a nép előtt felolvassa a törvénykönyvet
Jeremiás prótéta föllépése
A próféta meghivatása és rendeltetése
A prófétai működés nehézsége
Az álszenteskedők és elbizakodók
Jósijáhú király szerencsétlen hadjárata
Jeremiást feddő beszédeiért halállal fenyegetnek
A babilóni hódítások
Júda ország elpusztul
VI. FEJEZET
Gyásznapok
Jeremiás siralmai
A próféták vigasztalásai
A jövendő visszatérés örömei

Vallástan
I. A reggeli imádságból: Isten a világ teremtője és gondviselője
Isten vezeti és neveli az emberiséget
Isten egyetlen egy
Isten a teljes tökéletesség
A szombati könyörgés
Az ünnepi könyörgés
Isten útjai a mi követendő útjaink
Az isteni birodalom

A szentség mint cselekvésbeli és társadalmi életelv 1. Az egyéni tökéletesség Az ember kitűnősége A szabad akarat fontossága Az ember rendeltetése A műveltségre való törekvés Erkölcsös gondolkodás és érzés Istenben való bizalom Szorgalmas munkásság Megelégedés Alázat és szerénység Igazságszeretet Összefoglalás

2. Társadalmi erkölcs
Családi élet: Házastársak
A zsidó nő feladatai
Szülők és gyermekek
Testvéri szeretet
Felekezeti élet: Hitközség
Zsinagóga
Elöljáróság
Jótékonysági intézmények
Társadalmi élet
Hazaszeretet
Emberszeretet
A felebarát élete és egészsége
A felebarát becsülete
A felebarát birtoka
Igazság, jogosság, békeszeretet, méltányosság
Az általános szeretet tettei
Összefoglalás
teljes tartalomjegyzék
célközönség középfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Schlesinger Sámuel
kiadó Singer és Wolfner
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1896-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 98 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára